Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαΐα. [Συγγραφέας]. Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2007
  3. Ελληνικά
    • Συλλογή των σημαντικότερων διεθνών κειμένων και αναφορά στους ελληνικούς φορείς κοινωνικής διοίκησης και προστασίας των παιδιών.

      Biblionet