Κάρκαλης, Ιωάννης Π. [Συγγραφέας]. Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    • Με τη μονογραφία αυτή ερευνάται το φαινόμενο της διαφθοράς και εξετάζονται οι παράμετροι που τη συνθέτουν. Αναλύεται η τυπολογία του φαινομένου, η σχέση του με συγγενείς μορφές παθολογίας των πολιτειακών μηχανισμών, αλλά και οι ιστορικές του καταβολές σε ότι αφορά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, κατά τρόπο ευσύνοπτο και συγχρόνως αναλυτικό όπου απαιτείται, η δέσμη αρμοδιοτήτων προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελείσύστημα αντικειμενικών εγγυήσεων αντιδιαφθοράς (προληπτικός έλεγχος δαπανών, προσυμβα-τικός έλεγχος σχεδίων δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας). Το πόνημα αυτό αναδεικνύει τη θεσμική συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δημοσιονομική νομιμότητα και κανονικότητα και παρουσιάζει την ανασχετική κατά της διαφθοράς δράση,που δύναται να αναπτυχθεί σε επίπεδο αντικειμενικών εγγυήσεων δημοσιονομικής νομιμότητας.

      Biblionet