1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2003
 3. Ελληνικά
  • Στο βιβλίο παρατίθενται τα σημαντικότερα ζητήματα του γενικού μέρους του διοικητικού δικαίου, τα οποία αναλύονται σε βάθος και με αναφορά στις σημαντικότερες λεπτομέρειές τους. 
   Με πλούσιες βιβλιογραφικές, νομοθετικές και νομολογιακές αναφορές, στο βιβλίο γίνεται ανάλυση των πλέον σημαντικών ζητημάτων του γενικού διοικητικού δικαίου, που αφορούν ειδικότερα τον ορισμό και τις πηγές του διοικητικού δικαίου, τη χρονική ισχύ των κανόνων δικαίου και των ατομικών διοικητικών πράξεων (ουσιαστική, τυπική ισχύς, έναρξη και λήξη αυτών, δημοσίευση δημοσιευτέας πράξεως) και, τέλος, την έννοια της δημόσιας διοίκησης και τις αρχές που διέπουν τη δράση της. 
   Όλες οι απόψεις του συγγραφέα είναι τεκμηριωμένες νομολογιακά, νομοθετικά και θεωρητικά, καθιστώντας έτσι το βιβλίο όχι μόνο ένα χρήσιμο θεωρητικό εγχειρίδιο αλλά και ένα χρηστικό εργαλείο για τους νομικούς που ασχολούνται με την πρακτική του διοικητικού δικαίου.

   Biblionet