Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη [Συγγραφέας]. Δυσκολίες μάθησης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά για τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς ψυχολόγους. Δυστυχώς, η κατάρτιση που παρέχεται στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες μάθησης δεν είναι πάντοτε επαρκής. Και παρότι τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση, οι έρευνες και τα σχετικά συγγράμματα γύρω από τις δυσκολίες μάθησης έχουν αυξηθεί, υπάρχουν πάντα περιθώρια για προσθήκες και βελτιώσεις.
   Το βιβλίο αυτό προσφέρει τις βασικές γνώσεις για τις ποικίλες μορφές, τα αίτια, τους τρόπους και τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. Ειδικότερα επιχειρεί να ορίσει την έννοια της μάθησης και άλλους συναφείς όρους και να οριοθετήσει εννοιολογικά τις μαθησιακές δυσκολίες. Παρουσιάζει τη συχνότητα εμφάνισης και την κατηγοριοποίηση των δυσκολιών μάθησης. Περιγράφει τα συνήθη χαρακτηριστικά των ατόμων που παρουσιάζουν τέτοιου είδους προβλήματα και αναπτύσσει τις βασικές αρχές της διάγνωσης και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων. Τέλος, παραθέτει τις επιμέρους κατηγορίες μαθησιακών προβλημάτων.
   Το παρόν έργο φιλοδοξεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να εντοπίζουν τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, να αποφεύγουν λανθασμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς και να βοηθούν ουσιαστικά τους μαθητές τους να υπερβούν στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα τους.

   Biblionet