1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ήφαιστος, Παναγιώτης (1949-)
 2. Ελληνική
  1. Παγκοσμιοποίηση
  2. Διεθνισμός
  3. Ευρωπαϊκή ομοσπονδία
  1. Η ανάλυση εξετάζει διεξοδικά τις αφετηριακές λογικές της ευρω-παϊκής ολοκλήρωσης, την εξέλιξη της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, το πώς η θεωρία ολοκλήρωσης παρακολούθησε αυτή την εξέλιξη και τον τρόπο µε τον οποίο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνδέεται µε τη θεωρία διεθνών σχέσεων και τις στρατηγικές των κρατών που εµπλέκονται. Για όποιον επιθυµεί µια εκτενή, θεµελιωµένη και πολύπλευρη θεώρηση του φαινοµένου της ευρωπαϊκής ολοκλή-ρωσης το βιβλίο αυτό του προσφέρει µια συνολική εκτίµηση/αποτίµηση.

   Biblionet