Ήφαιστος, Παναγιώτης (1949-) [Συγγραφέας]. Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά
  • Η ανάλυση εξετάζει διεξοδικά τις αφετηριακές λογικές της ευρω-παϊκής ολοκλήρωσης, την εξέλιξη της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, το πώς η θεωρία ολοκλήρωσης παρακολούθησε αυτή την εξέλιξη και τον τρόπο µε τον οποίο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνδέεται µε τη θεωρία διεθνών σχέσεων και τις στρατηγικές των κρατών που εµπλέκονται. Για όποιον επιθυµεί µια εκτενή, θεµελιωµένη και πολύπλευρη θεώρηση του φαινοµένου της ευρωπαϊκής ολοκλή-ρωσης το βιβλίο αυτό του προσφέρει µια συνολική εκτίµηση/αποτίµηση.

    Biblionet