Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
    • Ο Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος είναι καθηγητής Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ). Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του Δ.Σ. της ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αναφέρονται στην Περιφερειακή Επιστήμη, στις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, στα Πρότυπα και στις Πολιτικές Χωροθέτησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και στον Περιφερειακό Προγραμματισμό. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, για θέματα Ποσοτικής Περιφερειακής Ανάλυσης, Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμματισμού, Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Αξιολόγησης Επιπτώσεων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Πολιτικής για την Καινοτομία κ.ά. και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σημαντική εμπειρία και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σειράς εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μελετών.

      Biblionet