1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παγκόσμια πολιτική (Έννοια)
    2. 1989- (Γεγονός)
    3. Εγχειρίδια, κλπ. (Είδος)