Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης. Οικιστικό πλέγμα και θνησιμότητα στους Παξούς

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης
    2. Αθανασοπούλου, Ιωάννα
  2. Ελληνική
    1. Ελλάδα