1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
  2. 2005
  3. Ελληνική
    1. Ποινικό δίκαιο -- Ελλάδα