1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-)
 2. 2014
 3. Ελληνική
  1. Ενοχικό δίκαιο -- Ελλάδα -- Εγχειρίδια, κλπ.
  1. Το Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου, το κατ' εξοχήν δίκαιο των συναλλαγών, έχει τα μέγιστα επηρεασθεί από τη συνεχή διείσδυση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έννομη τάξη μας και από την προϊούσα παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, εσωτερικών και διακρατικών. Ένα από τα συμπτώματα αυτής της εξέλιξης είναι η αντικατάσταση ολόκληρων υποσυστημάτων του Αστικού μας Δικαίου από ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του δικαίου της πώλησης.
   Στο δίτομο έργο μου, το αφιερωμένο στον δικαιικό αυτόν κλάδο (Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, τόμ. Ι 2004 και τόμ. II 2007), προσπάθησα να καταδείξω αυτή τη ραγδαία νομοθετική εξέλιξη περιλαμβάνοντας στους δύο τόμους, εκτός από την ανάλυση των συμβατικών και των έννομων σχέσεων που ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα, και νεοφανείς ή νεοπαγείς θεσμούς όπως τη φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, τις συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, τις συμβάσεις δημοσίων έργων και κατασκευής κτιρίου με αντιπαροχή ή με "το κλειδί στο χέρι", τις συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, την ταξιδιωτική, εγγυοδοτική και ασφαλιστική σύμβαση, τον αλληλόχρεο λογαριασμό και την κοινοπραξία.
   Ωστόσο, οι ανάγκες υποστήριξης της πανεπιστημιακής διδασκαλίας επέβαλαν τη συγκέντρωση της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου σε έναν τόμο, ανάλογο και με τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου. Προσπαθώντας να ανταποκριθώ στο αίτημα αυτό, περιέλαβα στον παρόντα τόμο την ανάπτυξη των παραδοσιακών θεσμών του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, δηλαδή αυτών που ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα, εκτός εκείνων που με την πάροδο του χρόνου έχουν εξελιχθεί σε αυτόνομους δικαιικούς κλάδους, όπως τη σύμβαση εργασίας (εργατικό δίκαιο), την εταιρία (δίκαιο των εταιρειών), την έκταξη και τα ανώνυμα χρεόγραφα (δίκαιο των αξιόγραφων).
   Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το παρόν βιβλίο είναι μόνο διδακτικό, περιοριζόμενο στη συστηματική ανάλυση και παρουσίαση των ρυθμίσεων του νόμου. Η παράθεση της πλούσιας ελληνικής βιβλιογραφίας και ο συνεχής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο χρήσιμο εργαλείο "δουλειάς" και για τον νομικό της πράξης. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης).

   Πολιτεία
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου