1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1999
  3. Ελληνικά
    • Τετράτομο έργο
    • τ. 1. Οι Απαρχές, 1900-1922 -- τ. 2. Ο Μεσοπόλεμος -- τ. 3. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή-Αντίσταση, 1940-
      1945 -- τ. 4. Ανασυγκρότηση, Εμφύλιος, Παλινόρθωση, 1945-1952