1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Σκοπός της συγγραφής του παρόντος πονήματος δεν είναι ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας βιβλιογραφίας των εγχειριδίων της Βαλκανικής Ιστορίας με ένα ακόμη εγχειρίδιο που φιλοδοξεί να φέρει νέα στοιχεία, αλλά η εξυπηρέτηση άμεσων διδακτικών αναγκών. Παραλείφθηκαν λεπτομέρειες και δόθηκε βαρύτητα στα σημαντικά γεγονότα, η γνώση των οποίων κρίθηκε απαραίτητη για να έχει ο φοιτητής μια συνολική εικόνα της Νεότερης και Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας. Πρόκειται για ένα συμπυκνωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο Βαλκανικής Ιστορίας που απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες φοιτητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη, με στόχο την παροχή βασικών "κωδικοποιημένων" γνώσεων της περίπλοκης Βαλκανικής Ιστορίας ως αφετηρία περισσότερων αναζητήσεων.

      Biblionet