1. Θέμα
    1. Παγκοσμιοποίηση (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)