Μυλώνη, Βαρβάρα [Συγγραφέας]. Διεθνοποίηση και διεθνικές επιχειρήσεις

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο στοχεύει στην ανάλυση των πολιτικών διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των μορφών εισόδου τους στις ξένες αγορές, σε ένα περιβάλλον έντονης αλληλοεξάρτησης και αυξανόμενου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξεί να διασφαλίσει στο φοιτητή μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων, τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις επιτυχίας τους στις επιμέρους εθνικές αγορές. Καλύπτει επίσης σύγχρονα θέματα των παγκόσμιων επενδυτικών τάσεων όπως είναι οι Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, οι στόχοι των επενδυτικών πολιτικών για διατηρήσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των μορφών διεθνοποίησης χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι στρατηγικές και τεχνολογικές συμμαχίες κλπ. Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα με αναφορά σε σχετικές έρευνες καθώς και μελέτες περίπτωσης, έτσι ώστε ο φοιτητής να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο την πρακτική αξία του θέματος.