Αριθμητικές υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη και τη μηχανική - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2006

  1. Manifestation
  2. Pozrikidis, Constantine
  3. Μαστρογεωργόπουλος, Σπύρος
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2006
  5. xiii, 827 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
  6. 960-418-097-5
  7. Περιέχει ευρετήριο.
  8. Ιστοσελίδα εκδότη
    • Αναλυτικός και αριθμητικός υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προσομοίωση με υπολογιστή, Αντίστροφος ενός πίνακα, αλγεβρικά συμπληρώματα και η ορίζουσα, Υπολογισμός της Ορίζουσας-του αντίστροφου, Παραγοντοποιήσεις LU και LDU-Doolittle- QR, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, Διαδοχικές γραμμικές απεικονίσεις, Διαγώνια και τριγωνικά συστήματα, Τριδιαγώνια, πεντα-διαγώνια και αραιά συστήματα, Απαλοιφή Gauss και σχετικές μέθοδοι, Μέθοδοι εγκλεισμού, Παρεμβολή και παρεκβολή, Ιδιάζουσες ολοκληρωτέες συναρτήσεις, Μέθοδοι πρόβλεψης-διόρθωσης, Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών & πεπερασμένων όγκων, Συναγωγή σε μία διάσταση, FORTRAN, κ.α.