Εθνοτισμός : ανθρωπολογικές κατασκευές - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005

Bibliographic Info

Manifestation
Banks, Marcus
378 σελίδες
Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου Μαδιανού
960-442-026-7
Βιβλιογραφία : σελίδες 341-360

Ο όρος «εθνοτισμός», έννοια κλειδί στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης με ομάδες που παλαιότερα αναφέρονταν ως «φυλές», αλλά και με μειονοτικές ομάδες μεταναστών στις σύγχρονες κοινωνίες. Το κλασικό αυτό σύγγραμμα του Μarcus Banks αποτελεί μια σημαντική και πρωτότυπη συμβολή στη συζήτηση για τον εθνοτισμό και τις εθνοτικές ομάδες: επισημαίνει τη σχέση των θεωρητικών αναλύσεων του εθνοτισμού με τον κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους, παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα εθνογραφικών μελετών εθνοτικών ομάδων και αναλύει κριτικά και συνθετικά έναν εντυπωσιακό όγκο σχετικής βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η παράθεση δύο μελετών περίπτωσης - η συζήτηση περί «εθνοτικής κάθαρσης» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία και η διαμάχη για την πολιτική της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Βρετανία - οι οποίες αναδεικνύουν τις νέες διαστάσεις του εθνοτισμού στις δυτικές κοινωνίες. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν μια νέα σημαντική πτυχή της κοινωνικής και πολιτικής μας πραγματικότητας.