Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005

 1. Έκδοση
 2. Hodapp, Robert M.
 3. Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά | Σπανδάγου, Ηλέκτρα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005
 6. 342 σελίδες ; 21 εκατοστά
 7. Επιστήμες (Μεταίχμιο)
 8. 9789603758582
 9. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια
  • Το βιβλίο "Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία" παρουσιάζει την πρώτη "πολυ-αναπηρική" αναπτυξιακή προσέγγιση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, κώφωση, τύφλωση και κινητικές αναπηρίες.

   Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφει την οργανική-λειτουργική και την περιβαλλοντική πλευρά των σημερινών αναπτυξιακών προσεγγίσεων και αναφέρεται στις καταβολές αυτών των προσεγγίσεων στο έργο των Werner, Piaget και Vygotsky. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος εξετάζει τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ανάπτυξης και περιγράφει έρευνες που μελετούν την ανάπτυξη του παιδιού, την αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού και τις έρευνες οικογένειας σε καθεμία από τις τέσσερις αναπηρίες. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά συμπεράσματα. Επισημαίνονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές στην ανάπτυξη των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες, με στόχο να βελτιωθούν τόσο η έρευνα όσο και οι παρεμβάσεις.

   Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό χρηστικό εγχειρίδιο, το οποίο, εκτός από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενδιαφέρει και ένα ευρύ φάσμα ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες.

   Biblionet