1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Strathern, Marilyn (1941-)
  2. Αγγλική
    1. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή -- Ανθρωπολογικές απόψεις
    2. Βιοτεχνολογία -- Ανθρωπολογικές απόψεις
    3. Συγγένεια -- Κοινωνιολογικές απόψεις