Συστήματα επικοινωνίας - Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010

  1. Έκδοση
  2. Πέμπτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Communication systems"
  3. Haykin, Simon S. (1931-) | Moher, Michael
  4. Μαυρόπουλος, Παναγιώτης
  5. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010
  6. εικόνες ; 24 εκατοστά
  7. 978-960-718-268-5
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες από 489 ως 493 και ευρετήριο.
    • Πρόλογος -- Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2: Αναπαράσταση σημάτων και συστημάτων -- Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πλάτους -- Κεφάλαιο 4: Διαμόρφωση γωνίας -- Κεφάλαιο 5: Θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικές ανελίξεις -- Κεφάλαιο 6: Θόρυβος σε συστήματα διαμόρφωσης CW -- Κεφάλαιο 7: Διαμόρφωση πλάτους -- Κεφάλαιο 8: Ψηφιακή μετάδοση βασικής ζώνης -- Κεφάλαιο 9: Ψηφιακές τεχνικές ζωνοπερατής μετάδοσης -- Κεφάλαιο 10: Θεωρία πληροφορίας -- Παράρτημα μαθηματικοί πίνακες -- Γλωσσάρι -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.