Γενική πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018

 1. Έκδοση
 2. Ράικος, Αθανάσιος Γ.
 3. Πέμπτη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018
 5. 488 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 978-960-622-549-9 (τόμος 2).
 7. Οργανωτικό μέρος. τόμος 2
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ο παρών τόμος περιλαμβάνει την πέμπτη έκδοση του δεύτερου τεύχους του πρώτου τόμου του Συνταγματικού Δικαίου και αφορά στο Οργανωτικό Μέρος ΙΙ. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει ορισμένα τμήματα του έργου και το προσαρμόζει στο ισχύον δίκαιο ενώ λαμβάνει υπόψη πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία.

   Αναφορικά με την δομή του το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του πρώτου τεύχους και εντάσσεται στο Μέρος Δεύτερο που ασχολείται με την Οργάνωση και άσκηση της κρατικής εξουσίας (Συνταγματικό Δίκαιο – Οργανωτικό Μέρος) ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα, ήτοι το τμήμα τρίτο (σε συνέχεια των τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του πρώτου τεύχους) που ασχολείται με την εκτελεστική λειτουργία και το τμήμα τέταρτο που ασχολείται με την δικαστική λειτουργία.

   Εν προκειμένω, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τρίτου Τμήματος περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα τα συναφή ζητήματα που σχετίζονται με τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της Χώρας. Έτσι, εξετάζονται θέματα όπως η εκλογή και η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η νομική θέση του από την άποψη της φύσεως του ως οργάνου του Κράτους, οι αρμοδιότητες και η άσκησή τους, η ευθύνη του αλλά και η χορηγία του. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ως η επίσης βασική συνιστώσα της εκτελεστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ζητήματα όπως η συγκρότηση της κυβέρνησης, ο διορισμός και η απαλλαγή από τα καθήκοντα της, η οργάνωση και η λειτουργία της με τα κυριότερα κυβερνητικά όργανα και η νομική θέση της ιδίας αλλά και των μελών της (υπουργών και υφυπουργών). Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στην έννοιά τους, στην καθιέρωση του θεσμού στην αλλοδαπή αλλά και στην Ελλάδα, στη νομική φύση και θέση τους ενώ παρουσιάζονται σύντομα και περιεκτικά οι βασικότερες λειτουργούσες στην Ελλάδα Ανεξάρτητες Αρχές. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι και εξετάζονται όλα τα σχετικά ζητήματα (διορισμός, προσλήψεις, καθήκοντα, μονιμότητα) ενώ στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοικητική αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση.

   Στη συνέχεια το Τμήμα Τέταρτο του έργου αφιερώνεται στην δικαστική λειτουργία. Συγκεκριμένα, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τέταρτου Τμήματος γίνεται αναφορά στην άσκηση της δικαστικής λειτουργίας γενικά, εξετάζονται δε τα βασικά όργανα της δικαστικής λειτουργίας που είναι τα δικαστήρια. Ωσαύτως, εκτίθενται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού τα δικαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι βασικές διακρίσεις τους, η δικαστική ανεξαρτησία και οι τρόποι με τους οποίους αυτή πραγματώνεται, οι συνταγματικές εγγυήσεις υπέρ των ατόμων κατά την απονομή της δικαιοσύνης όπως είναι ειδικότερα η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, το αιτιολογημένο και η απαγγελία των δικαστικών αποφάσεων σε δημόσια συνεδρίαση και ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ενώ τέλος εξετάζεται και η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται ξεχωριστή και ιδιαίτερη αναφορά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται θέματα όπως η σύνθεση του ΑΕΔ, η δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και οι συνέπειες των αποφάσεων του.

   Εν τέλει, και η έκδοση αυτή πλαισιώνεται από αναλυτικό καθʼ ύλην αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και από βιβλιογραφία ημεδαπή και αλλοδαπή αλλά και από συλλογές κειμένων Συνταγματικού Δικαίου.

   Nomiki bibliothiki