Βιομηχανική ιδιοκτησία και αθέμιτος ανταγωνισμός - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2022

  1. Έκδοση
  2. Ρόκας, Νικόλαος Κ.
  3. Τέταρτη έκδοση
  4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2022
  5. xxxii, 324 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-654-664-8
  7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο τέταρτης έκδοσης
    • Η 4η έκδοση του βιβλίου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν, πρωτίστως, στο δίκαιο των σημάτων, αλλά και στο εμπορικό απόρρητο, καθώς και σε άλλα επί μέρους ζητήματα, όπως σε τροποποιήσεις του δικαίου της ευρεσιτεχνίας και σε νέες μορφές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Το έργο έχει επίσης εμπλουτιστεί με την πλέον πρόσφατη νομολογία και αρκετές επί μέρους προσθήκες-βελτιώσεις. Παρότι το αντικείμενο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει πλέον αυτονομηθεί, με την έννοια ότι σ’ αυτό υπάγεται η προστασία δικαιωμάτων και άυλων αξιών και όχι και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως γινόταν δεκτό παλαιότερα, δεν μπορεί να παραγνωρισθεί η άμεση εσωτερική συνάφεια του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθόσον τελικός κοινός στόχος και των δύο είναι η προστασία της επιχειρηματικής παροχής. Για τον λόγο αυτόν, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, πέραν από τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβάνονται και στην παρούσα στοιχεία του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τον νομικό της πράξης, και συγχρόνως ευσύνοπτο, συστηματικό εγχειρίδιο απευθυνόμενο και σε φοιτητές νομικών σχολών.