Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

  1. Manifestation
  2. Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία | Μπιτζιλέκης, Νικόλαος | Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
  3. Τρίτη έκδοση
  4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020
  5. xxvii, 698 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-654-145-2
  7. Περιέχει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Το έργο «Δίκαιο των Ποινικών κυρώσεων» αφορά στο δίκαιο των ποινών. Η θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ κατέστησε αυτονόητα επιβεβλημένη μια νέα έκδοση. Εξάλλου, αποτελεί γενικότερη παραδοχή ότι το νομοθέτημα αυτό έχει το κέντρο βάρους των νεωτερισμών που επέφερε στο πεδίο των ποινών. Έτσι, η τρίτη έκδοση αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα εντελώς νέο έργο που προσπαθεί να προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα τις νεοπαγείς ρυθμίσεις, να συνεισφέρει στον επιστημονικό διάλογο, αλλά και να διαλεχθεί με τη νομολογία, ευελπιστώντας να βοηθήσει έτσι και το δικό της έργο. Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με την ποινική επιστήμη και ιδιαίτερα τον εφαρμοστή του δικαίου.