Ελληνική πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος, 2023

 1. Manifestation
 2. Καραγιάννης, Γιάννης | Κακεπάκη, Μαρία
 3. Σκούφη, Νάγια
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος, 2023
 6. 252 σελίδες
 7. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
 8. 978-618-5726-71-3
  • Το εγχειρίδιο εξετάζει βασικές διαστάσεις της πολιτικής στην Ελλάδα, με έμφαση στην περίοδο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Η μελέτη αυτών των διαστάσεων πραγματοποιείται με χρήση πρωτογενούς αρχειακού υλικού, καθώς και με την κριτική εξέταση υφιστάμενων μελετών. Βασική οπτική στην ανάλυση της ελληνικής πολιτικής είναι το πώς οι πολιτικά και κοινωνικά δρώντες προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν την κοινωνική και πολιτική δυναμική και αναλαμβάνουν δράση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται αξίες που συγκροτούν τις ταυτότητες και πλαισιώνουν τις δράσεις των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (πολιτική κουλτούρα κ.λπ.), καθώς και οι ειδικότερες εκδηλώσεις αυτής της δράσης (μορφές πολιτικής συμμετοχής). Έμφαση δίνεται στον κομματικό και εκλογικό ανταγωνισμό την περίοδο 1974-2019, στα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά των βασικών πολιτικών δυνάμεων και στη σταθερότητά τους ή στις αλλαγές τους στον χρόνο, στα οικονομικά προγράμματα που αυτές οι πολιτικές δυνάμεις προωθούν (σχέδια οικονομικής ανάπτυξης), όπως επίσης και στις πολιτικές αντιπροσωπεύσεις που επιτυγχάνονται, με την εξέταση των χαρακτηριστικών των μελών του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των μεταβολών στα πολιτικά προφίλ στον χρόνο. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του νεότερου ελληνικού κράτους, από συστάσεώς του μέχρι σήμερα, καθώς και η επιστημονική συζήτηση αναφορικά με το ελληνικό κράτος και την εγχώρια «κοινωνία πολιτών», την κρατική παρέμβαση και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και για λειτουργίες και χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

   Kallipos