Φύλο και σεξουαλικές σχέσεις στην Ευρώπη (12ος-18ος αιώνας) - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023

 1. Έκδοση
 2. Πλακωτός, Γιώργος
 3. Μπονάνος, Μάνος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023
 6. 278 σελίδες
 7. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
 8. 978-618-5726-75-1
  • Το βιβλίο προσφέρει μια πολύπλευρη επισκόπηση και επικαιροποιημένη πραγμάτευση των έμφυλων και σεξουαλικών σχέσεων στις κοινωνίες της χριστιανικής Δύσης σε ένα ευρύ χρονικό άνυσμα, 12ος-18ος αιώνας, συμβατικά από τον μέσο Μεσαίωνα έως το τέλος της πρώιμης νεότερης περιόδου. Υιοθετώντας διαφορετικά συστήματα περιοδολόγησης, το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει συνέχειες και μετασχηματισμούς σε αυτή τη μακρά διάρκεια. Το φύλο, το σεξ και το σώμα προσεγγίζονται ως πρακτικές, νοηματοδοτικές διαδικασίες, αναπαραστάσεις, ρητορικές και προσδοκίες, ενώ την ίδια στιγμή, μέσα από τη οπτική του φύλου και των σεξουαλικών σχέσεων, αναδεικνύονται αξιακοί κώδικες, ταξινομικές κατηγοριοποιήσεις, συμβολικά ιδιώματα, λογοθετικές πρακτικές και κοινωνικές διαδικασίες σε αυτή τη μακρά περίοδο. Για τις ηγεμονικά πατριαρχικές και ομοκοινωνικές κοινωνίες της προνεωτερικής χριστιανικής Δύσης, το φύλο, το σώμα και οι σεξουαλικές σχέσεις αποτέλεσαν εξέχοντα πεδία στοχασμού, παραγωγής συμβολικών σχέσεων και πρακτικής. Η σκέψη αυτών των κοινωνιών ήταν βαθιά έμφυλη και ένσαρκη. Φύλο, σώμα και σεξ συγκροτούσαν ισχυρά ιδιώματα, αποίκιζαν και διαπότιζαν διαφορετικά κοινωνικά πεδία και πολιτισμικά ευρετήρια, διαμόρφωναν πολλαπλές αντιλήψεις και προσλήψεις του κόσμου. Το βιβλίο συνυφαίνει έντυπες πηγές, οπτικές αναπαραστάσεις και λογοτεχνικά έργα, ενώ αντλεί παραδείγματα από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ιστοριογραφικές παραδόσεις. Ενσωματώνει και πραγματεύεται σύνθετες και ευρείες συζητήσεις από τα πεδία της ιστορίας του φύλου και της ιστορίας των γυναικών, την ιστορία της σεξουαλικότητας και του σώματος, την κουίρ θεωρία, ιστοριογραφία και λογοτεχνική κριτική. Η οπτική του βιβλίου εγγράφεται στα πεδία της πολιτισμικής και κοινωνικής ιστορίας, της ιστορίας του φύλου και της κουίρ κριτικής, ενώ την ίδια στιγμή συνομιλεί με τα διεπιστημονικά πεδία των Μεσαιωνικών και Αναγεννησιακών Σπουδών.

   Kallipos