Νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία : ένας βιβλιογραφικός οδηγός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Σπηλιόπουλος, Λάμπρος
Πρώτη έκδοση
146 σελιδες
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
978-618-228-064-5

«Νεότερη φιλοσοφία» αποκαλείται η φιλοσοφία της περιόδου που εκτείνεται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Η εμβληματική αφετηρία της τοποθετείται στη δημοσίευση, από τον Ντεκάρτ, του Λόγου περί της μεθόδου (1637) και το πέρας της στα 1900, έτος θανάτου του Νίτσε. Ο παρών Οδηγός παρέχει διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση του πεδίου της νεότερης φιλοσοφίας σε όλη του την έκταση, από τον Ντεκάρτ έως τον Νίτσε. Μετά από ένα πρώτο, εισαγωγικό Κεφάλαιο, το οποίο περιέχει κάποια στοιχεία ελληνικής βιβλιογραφίας «Γενικά για τη Νεότερη Φιλοσοφία», έπονται δεκαεπτά Κεφάλαια, το καθένα από τα οποία αφιερώνεται σε έναν από τους δεκαεπτά φιλοσόφους του καθιερωμένου «κανόνα»: Ντεκάρτ, Χομπς, Σπινόζα, Λάιμπνιτς, Λοκ, Μπέρκλεϊ, Χιουμ, Ρουσσώ, Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ, Σοπενάουερ, Μιλ, Κίρκεγκωρ, Μαρξ, Νίτσε. Το καθένα απ’ αυτά τα δεκαεπτά Κεφάλαια περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα: Α΄. Εισαγωγικά: Συνοπτική γενική εισαγωγή στο έργο του φιλοσόφου. Β΄. Σημαντικότερα έργα: Χρονολογική καταγραφή των σημαντικότερων έργων του φιλοσόφου, με αναγραφή του τίτλου στο πρωτότυπο και με την ελληνική απόδοσή του. Γ΄. Μεταφράσεις: Παράθεση των μεταφράσεων των έργων του κάθε φιλοσόφου στη νέα ελληνική, ακολουθούμενη από επιγραμματική συγκριτική αποτίμηση της εγκυρότητάς τους. Δ΄. Διεθνής βιβλιογραφία: Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων ερμηνευτικών συμβολών της διεθνούς βιβλιογραφίας· περιλαμβάνονται μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι, όχι μεμονωμένα άρθρα. Ε΄. Ελληνική βιβλιογραφία: Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων ερμηνευτικών συμβολών της ελληνικής βιβλιογραφίας.

Kallipos