Πουλής, Παναγιώτης Ε. [Συγγραφέας]. Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί: οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - θεσμοί της Εκπαίδευσης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2001
  3. Ελληνικά