Κανονισμός επικοινωνίας δημόσιων υπηρεσιών - 2η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003

  1. Έκδοση
  2. Ελλάδα, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
  3. 2η έκδοση
  4. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003
  5. 167 σελίδες
  6. Βιβλιογραφία: σελίδα 165
  7. Πατήστε εδώ