Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021

 1. Έκδοση
 2. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)
 3. Τέταρτη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
 5. 416 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789606544569
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 367-383) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή: Η κοινωνική ασφάλιση, θεσμός με κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία
   Μέρος Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   1: Οριοθέτηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
   -Το δίκαιο της κοινωνικής προστασίας
   -Οι κοινωνικοί κίνδυνοι
   -Οι τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων
   Οι τεχνικές που στηρίζονται στην ατομική και οικογενειακή ευθύνη /στη συλλογική οργάνωση και ευθύνη
   -Οι κλάδοι του δικαίου της κοινωνικής προστασίας
   Το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης /της κοινωνικής πρόνοιας
   Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
   Το δίκαιο των κοινωνικών αποζημιώσεων
   -Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας
   Τα συστήματα τύπου Bismarck
   Το σύστημα των ΗΠΑ
   Το σύστημα της Νέας Ζηλανδίας του 1938
   Τα συστήματα τύπου Beveridge
   Τα μεικτά συστήματα
   Το ελληνικό σύστημα
   -Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης ως πρόκληση προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 21ου αιώνα
   -Στρατηγικές επιλογές για την αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
   2: Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
   -Οι κρατικές πηγές
   Το Σύνταγμα
   Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη θεωρία
   Η νομολογία και η νομοθεσία σχετικά με την οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης
   Οι υπερνομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
   Ο νόμος και οι νομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
   Κανόνες διαχρονικού δικαίου
   Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
   Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
   Η νομολογία
   -Οι υπερκρατικές πηγές
   Το διεθνές δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης
   Η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η σύγκλιση των εθνικών κανόνων δικαίου
   Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση
   Το ενωσιακό δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης
   Ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών
   Η σύγκλιση των εθνικών συστημάτων
   3: Ιστορία και οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης
   -Οργανωτικά χαρακτηριστικά
   Ιστορική αναδρομή
   Οι περίοδοι:
   -1860-1934
   -1934-2010
   -2010-2019
   -μετά το 2019
   Οι ενοποιήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   Έννοια και διακρίσεις των ενοποιήσεων
   Οι ενοποιήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έως το 2010
   Οι ενοποιήσεις της περιόδου 2011-2012
   Οι ενοποιήσεις του Ν 4387/2016
   Η ενοποίηση του Ν 4670/2020
   Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
   Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
   Οι πιστοποιημένοι εξωτερικοί συνεργάτες του e-ΕΦΚΑ
   -Το νομικό καθεστώς των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   Η έννοια του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης
   Τα δημόσια νομικά πρόσωπα
   Η αυτοδιοίκηση των δημόσιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   Η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος
   Οι ιδιωτικοί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
   Τα αλληλοβοηθητικά ταμεία που έχουν ιδρυθεί με ΣΣΕ και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί
   Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης [...]
   4: Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση
   Έννοια και συνέπειες της υπαγωγής
   Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση
   Η αυτοδίκαιη υπαγωγή και η υποχρεωτική
   Είδη ασφάλισης
   Διαφορές σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση
   ΜΕΡΟΣ Β: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   1: Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
   Οικονομικά συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης
   Οι πόροι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   Διαφορές σχετικά με τις εισφορές και τους κοινωνικούς πόρους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   2: Οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
   Έννοια και νομική φύση των παροχών
   Το περιουσιακό δικαίωμα στις παροχές
   Οι δικαιούχοι των παροχών
   Τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών
   Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παροχών
   Κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης
   Ο υπολογισμός των συντάξεων
   Παροχές ασθένειας, μητρότητας κια οικογενειακών βαρών, ανεργίας, επιδόματα αναπηρίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχές στράτευσης
   Οι διαφορές σχετικά με τη χορήγηση των παροχών
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
   Ι Κριτική στην άποψη που διακρίνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από την προνοιακή ανάγκη
   ΙΙ Οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού
   ΙΙΙ Τα όρια ηλικίας του Ν 4336/20
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο