Επιτομή γενικού ενοχικού δικαίου - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σταθόπουλος, Μιχάλης Π. (1938-)
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Μιχ. Π. Σταθόπουλος
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016
 7. xxxix, 629 σελίδες ; 24 εκ.
 8. 9789605684785
 9. Περιλαμβάνει ευρετήριο
  • Πρόλογος
   Αναλυτικός πίνακας παραγράφων
   Κεφάλαιο πρώτο: Πρωταρχικές έννοιες και ρυθμίσεις
   §1. Το ενοχικό δίκαιο - Θεμέλια - Αρχές - Τάσεις
   §2. Η ενοχική σχέση και η ευθύνη - Πηγές ενοχών
   §3. Αντικείμενο της ενοχής - Η υποχρέωση προς παροχή
   §4. Η ενοχή ως προσωπικός δεσμός - Αρχή της σχετικότητας - Τάσεις υπέρβασής της
   §5. Η αρχή της καλής πίστης
   §6. Προϋποθέσεις ευθύνης - Ιδίως η υπαιτιότητα
   §7. Ευθύνη από αλλότριες πράξεις
   Κεφάλαιο δεύτερο: Είδη ενόχων κατά περιεχόμενο
   §8. Η ενοχή προς αποζημίωση - Προϋποθέσεις
   §9. Η ενοχή προς αποζημίωση - Συνέπειες - Ειδικά θέματα
   §10. Ενοχή με αοριστία παροχής - Ενοχές γένους και διαζευκτικές
   §11. Χρηματική ενοχή
   §12. Τόκος
   Κεφάλαιο τρίτο: Είδη ενόχων κατά τον γενεσιουργό τους λόγο
   Α' Τμήμα: Ενοχές από δικαιοπραξία
   §13. Η ιδιωτική αυτονομία ως πηγή ενοχών
   §14. Είδη συμβάσεων - Πραγματικές συμβατικές σχέσεις
   Β' Τμήμα: Ενοχές από τον νόμο
   §15. Αδικοπρακτική ευθύνη - Ευθύνη από διακινδύνευση: Γενικό μέρος
   §16. Αδικαιολόγητος πλουτισμός
   Κεφάλαιο τέταρτο: φυσιολογία της ενοχής
   §17. Εκπλήρωση της παροχής ως την απόσβεση
   §18. Φυσιολογική απόσβεση της ενοχής
   Κεφάλαιο πέμπτο: Ανώμαλη εξέλιξη και απόσβεση της ενοχής - ενίσχυση του δανειστή
   §19. Αθέτηση υποχρεώσεων του οφειλέτη στις ενοχές εν γένει
   §20. Υπερημερία δανειστή στις ενοχές εν γένει
   §21. Ανώμαλη εξέλιξη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων - Τύχη αντιπαροχής - Υπαναχώρηση
   §22. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών - Έλλειψη δικαιοπρακτικού θεμελίου
   §23. Ποινική ρήτρα και αρραβώνας
   §24. Μη φυσιολογική απόσβεση της ενοχής
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Ή ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ
   §25. Συμβάσεις υπέρ και σε βάρος τρίτου
   §26. Πολυπρόσωπες ενοχές
   §27. Εκχώρηση απαίτησης και συγγενείς μορφές
   §28. Αναδοχή χρέους και συγγενείς μορφές
   Ευρετήριο άρθρων του ΑΚ
   Αλφαβητκό ευρετήριο