Ετήσια έκθεση 1999 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2000

 1. Έκδοση
 2. Συνήγορος του Πολίτη
 3. Μπεχράκη, Ελένη
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2000
 6. 340 σελίδες : εικόνες
 7. 9608673100
 8. Πατήστε εδώ
 9. Συνήγορος του Πολίτη
  • Α. Εισαγωγή -- Β. Συνοπτική παρουσίαση -- Γ. Νομικό πλαίθσιο και λειτουργία της αρχής -- Δ. Συνολική αποτίμηση του έτους 1999 -- Ε. Απολογισμός του έργου -- Στ. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων -- Ζ. Παράλληλες δραστηριότητες -- Η. Διεθνείς δρστηριότητες του Συνηγόρου του Πολίτη -- Θ. Παραρτήματα.