1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Συνήγορος του Πολίτη
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2002
  6. 333 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα, σχήματα
  7. 9608673135
  8. Πατήστε εδώ
  9. 352.8809495
    • 1. Εισαγωγή -- 2. Συνοπτική παρουσίαση -- 3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της αρχής -- 4. Αποτίμηση της δραστηριότητας -- 5. Απολογισμός του έργου ανα κύκλο δραστηριότητας -- 6. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις -- 7. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων -- 8. Παράλληλες δραστηριότητες -- 9. Διεθνείς δραστηριότητες -- 10. Απολογισμός της πρώτης πενταετίας λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη -- 11. Παραρτήματα.