Ετήσια έκθεση 1998 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999

  1. Έκδοση
  2. Συνήγορος του Πολίτη
  3. Μπεχράκη, Ελένη
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999
  6. 155 σελίδες : πίνακες, σχήματα
  7. Πατήστε εδώ
  8. Συνήγορος του Πολίτη
    • Α. Συνοπτική παρουσίαση -- Β. Εισαγωγή -- Γ. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη -- Δ. Απολογισμός έργου (1.10.1998-31.12.1998) -- Ε. Στάση απέναντι στον Συνήγορο του Πολίτη -- Στ. Πρώτες προσπάθειες αποκέντρωσης -- Ζ. Διεθνείς σχέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη -- Η. Παραρτήματα