Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2018 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2019

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. 1η έκδοση
 5. Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή
 6. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2019
 7. 272 σελίδες : εικόνες
 8. 11088206
 9. Πατήστε εδώ
 10. 352.8809495
  • Εισαγωγή: Η αποτίμηση της χρονιάς -- Η ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για το έτος 2018 -- Η στατιστική αποτύπωση της χρονιάς -- Ο συνήγορος του πολίτη ως φορέας υλοποίησης εγγυήσεων νομιμότητας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας: Κεντρικός θεματικός φάκελος -- Ειδικές θεματικές ενότητες -- Νομοθετικές & οργανωτικές προτάσεις- Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου-Ειδικές εκθέσεις: Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις -- Παρατηρήσεις του συνηγόρου του πολίτη επί σχεδίων νόμου -- Παραπομπές σε Εισαγγελικές αρχές-Πειθαρχικοί έλεγχοι: Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές -- Πειθαρχικοί έλεγχοι -- Δράσεις δημοσιότητας & συνεργασίες: Δράσεις δημοσιότητας και συνεργασίες -- Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού -- Οργάνωση και στελέχωση του συνηγόρου του πολίτη