1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Συνήγορος του Πολίτη
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2019
  6. 272 σελίδες : εικόνες
  7. 11088206
  8. Πατήστε εδώ
  9. 352.8809495
    • Εισαγωγή: Η αποτίμηση της χρονιάς -- Η ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για το έτος 2018 -- Η στατιστική αποτύπωση της χρονιάς -- Ο συνήγορος του πολίτη ως φορέας υλοποίησης εγγυήσεων νομιμότητας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας: Κεντρικός θεματικός φάκελος -- Ειδικές θεματικές ενότητες -- Νομοθετικές & οργανωτικές προτάσεις- Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου-Ειδικές εκθέσεις: Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις -- Παρατηρήσεις του συνηγόρου του πολίτη επί σχεδίων νόμου -- Παραπομπές σε Εισαγγελικές αρχές-Πειθαρχικοί έλεγχοι: Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές -- Πειθαρχικοί έλεγχοι -- Δράσεις δημοσιότητας & συνεργασίες: Δράσεις δημοσιότητας και συνεργασίες -- Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού -- Οργάνωση και στελέχωση του συνηγόρου του πολίτη