Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Ανδρομάχη Γ. [Συγγραφέας]. Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2008
 3. Ελληνικά
  • Η ύλη του παρόντος αναφέρεται στο ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο και αποδίδει την επί σειρά ετών διδασκαλία μου στο μάθημα "Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο" στο τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
   Η νέα έκδοση είναι συμπληρωμένη και ενημερωμένη ενόψει των εξελίξεων τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας, όσο και της Επιστήμης. Έχει ως αντικείμενο το εννοιολογικό περιεχόμενο της διοικητικής λειτουργίας στο πλαίσιο της εκτελεστικής λειτουργίας. Αναλύεται η Δημόσια Διοίκηση και το σύνολο των οργάνων της που ασκούν τη διοικητική λειτουργία, τις μορφές έννομης δράσης της διοίκησης και την ένταξή της στην έννοια της διοικητικής λειτουργίας.
   Ειδικώτερα στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην αρχή της δράσης της Δημόσιας Διοικήσεως προσετέθη η ανάλυση της έννοιας της αρχής της χρηστής διοίκησης. Εγγυητής της χρηστής διοικήσεως είναι η αρχή του Κράτους δικαίου, το περιεχόμενο της οποίας επικεντρώνεται στη θέσπιση τυπικών και διαδικαστικών εγγυήσεων που διασφαλίζουν τη θέση του ακόμη απέναντι στο Κράτος διαγράφονται τα όρια της δράσης των οργάνων της, και παρατίθεται αναλυτικότερη σύγχρονη νομολογία. Προσετέθη επίσης η αρχή της διαφάνειας και της φανερής δράσης της διοικήσεως. Αρχές που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης του νομικού πολιτισμού του σύγχρονου Κράτους. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)