Ευρωπαϊκή συνταγματική ιστορία : η αγγλοσαξονική επίδραση στην Ηπειρωτική Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
XII, 497 σελίδες ; 24 εκατοστά
Εγχειρίδια δημοσίου δικαίου και ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου (Νομική Βιβλιοθήκη) : Θεοδώρα Δ. Αντωνίου ; 3.
9789605623029
Κείμενο στα νέα ελληνικά. Αποσπάματα από τα συνταγματικά κείμενα παρατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά
Περιέχει βιβλιογραφία: (σελίδες 477-490) και ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄. Οι Αγγλοσαξονικές έννομες τάξεις
Α΄. Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία
1.1 Η αγγλική ιστορία πριν τη νορμανδική εισβολή (1066)
1.2 Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού συστήματος (13ος-17ος αιώνας)
1.3 Ο «μεγάλος» 17ος αιώνας των θεσμών
1.4 Η αυτοκρατορία και η Βιομηχανική επανάσταση (18ος αιώνας-19ος αιώνας)
1.5 Ο 20ός αιώνας της θεσμικής υπαναχώρησης
1.6 Οι σταθερές στην ιστορία των αγγλικών θεσμών
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί
2.1 Χάρτα των Ελευθεριών (Carta Libertatum, 1100)
2.2 Η Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum, 1215)
2.3 Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights, 1628)
2.4 Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Instrument of Government, 1653)
2.5 Habeas Corpus Act (1679)
2.6 Bill of Rights (1689)
2.7 Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement, 1701)
2.8 Συνθήκη της Ένωσης (Treaty of Union, 1707)
3. Συνταγματική θεωρία
3.1 Ο Coke και η απαρχή της περιορισμένης διακυβέρνησης
3.2 Η πολιτειολογική σκέψη των Hobbes και Lock και των Levellers τον 17ο αιώνα για τη σχέση εξουσίας και υποκειμένων
3.3 Burke, Bentham και John Stuart Mill: Κριτική και εδραίωση του φιλελευθερισμού στη Βρετανία
3.4 Blackstone, Hume, Austin και Hart: Η βρετανική εκδοχή του νομικού θετικισμού
3.5 Ο Dicey και η εδραίωση των βάσεων του βρετανικού πολιτεύματος
3.6 Ο May και η κωδικοποίηση των κοινοβουλευτικών παραδόσεων
Επίλογος
Β΄. ΗΠΑ
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία [...]
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί
3. Συνταγματική θεωρία
ΜΕΡΟΣ Β΄. Η γένεση του συνταγματικού κράτους στην ηπειρωτική Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία και τα γερμανικά εδάφη
Γ΄. 18ος αιώνας - Γαλλία
1. Τα ιστορικά γεγονότα
2. Τα κείμενα και οι θεσμοί
3. Η Συνταγματική θεωρία
Δ΄. 18ος αιώνας - Γερμανία
1. Τα ιστορικά γεγονότα
2. Τα συνταγματικά κείμενα
3. Η συνταγματική θεωρία
Ε΄. 19ος αιώνας - Γαλλία
1. Τα ιστορικά γεγονότα
2. Τα κείμενα και οι θησαυροί
3. Η Συνταγματική Θεωρία
ΣΤ΄. 19ος αιώνας - Γερμανία
1. Τα ιστορικά γεγονότα
2. Τα κείμενα και οι θεσμοί
3. Η Συνταγματική Θεωρία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Α. Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο
Β. ΗΠΑ
Γ. Γαλλία
Δ. Γερμανία

Βιβλιοπωλείο Πολιτεία