Γυναίκες -- Οικονομικές συνθήκες -- Ελλάδα

  1. Subject
    1. Γυναίκες (Concept)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Concept)
    3. Ελλάδα (Place)