1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Στρατιωτική τέχνη και επιστήμη (Έννοια)
    2. Βυζαντινή αυτοκρατορία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 527-1081 (Γεγονός)