Δημόσια διοίκηση : στοιχεία διοικητικής οργάνωσης - 5η έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μακρυδημήτρης, Αντώνιος (1955-) | Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα
 4. 5η έκδοση
 5. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012
 7. xxiv, 711 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Διοικητική επιστήμη ; 1.
 9. 9789604458530
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σελίδες [673]-708) και ευρετήριο
  • Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση
   Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση
   Πρόλογος στην τρίτη έκδοση
   Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
   Πρόλογος
   Συντομογραφίες
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση
   1. Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης
   2. Η δράση της δημόσιας διοίκησης
   3. Αρχές καλής ή ορθής διοίκησης
   4. Δημόσια πολιτική
   5. Διοίκηση και κοινωνία
   6. Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης
   7. Διοίκηση και διακυβέρνηση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Διοίκηση και Πολιτεία
   1. Βασικές αρχές οργάνωσης της πολιτείας
   2. Η διάρθρωση του πολιτικού συστήματος
   3. Συνοπτική ιστορική επισκόπηση
   4. Ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας
   5. Οι Πρωθυπουργοί και οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι Πρωθυπουργοί και οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, 1828-2012
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους. Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
   1. Η Κυβέρνηση στο πολιτικό σύστημα
   2. Αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου
   3. Συλλογικά κυβερνητικά όργανα
   4. Πρωθυπουργός
   5. Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό
   6. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης
   7. Υπουργοί
   8. Υφυπουργοί
   9. Ευθύνη και ασυμβίβαστα υπουργών και υφυπουργών
   10. Τα υπουργεία
   11. Διάρθρωση των υπουργείων
   12. Η εξέλιξη των υπουργείων
   13. Τα υπουργεία στην Ευρώπη
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Αποκέντρωση
   1. Διοικητική αποκέντρωση
   2. Το σύστημα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
   3. Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
   4. Η διοίκηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
   5. Εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   6. Αποκεντρωτικό κεκτημένο
   7. Η ατελέσφορη αποκέντρωση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Τοπική Αυτοδιοίκηση
   1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   2. Οι δήμοι
   3. Αρμοδιότητες των δήμων
   4. Τοπικές υποθέσεις - Κατανομή αρμοδιοτήτων
   5. Δημοτικές αρχές
   6. Δημοτική αποκέντρωση
   7. Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις
   8. Οικονομική διοίκηση - Περιουσία
   9. Προσωπικό - Οργάνωση υπηρεσιών
   10. Εποπτεία των δήμων
   11. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
   12. Σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών
   13. Η εξέλιξη των δήμων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
   1. Δεύτερος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   2. Αρμοδιότητες των περιφερειών
   3. Όργανα των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων
   4. Οικονομική διοίκηση - Περιουσία
   5. Προσωπικό - Οργάνωση υπηρεσιών
   6. Εποπτεία επί των περιφερειών
   7. Περιφερειακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
   8. Η εξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης
   9. Το σύστημα της νομαρχιακής διοίκησης
   10. Μητροπολιτική διοίκηση
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Προσωπικό Δημόσιας Διοίκησης
   1. Στελέχωση της δημόσιας διοίκησης - Προσωπικό
   2. Δημόσιοι υπάλληλοι
   3. Πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση
   4. Μέθοδοι επιλογής
   5. Προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης
   6. Υποχρεώσεις δημόσιων υπαλλήλων
   7. Περιορισμοί δημόσιων υπαλλήλων
   8. Πολιτική δράση των δημόσιων υπαλλήλων
   9. Ευθύνη δημόσιων υπαλλήλων
   10. Δικαιώματα δημόσιων υπαλλήλων
   11. Υπηρεσιακές μεταβολές δημόσιων υπαλλήλων
   12. Λύση υπαλληλικής σχέσης
   13. Το μέγεθος και η ποιότητα της υπαλληλίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. Ανεξάρτητες Αρχές
   1. Μορφές ελέγχου
   2. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
   3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
   4. Ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών
   5. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
   6. Συνήγορος του Πολίτη
   7. Ο θεσμός του Ombudsman
   8. Η ελληνική εμπειρία: 'το έλατο στην άμμο'
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Δημόσιος Τομέας
   1. Έννοια και όρια δημόσιου τομέα
   2. Καθ' ύλην αυτοδιοίκηση
   3. Εποπτεία
   4. Διακρίσεις δημόσιων νομικών προσώπων
   5. Αποκρατικοποίηση
   6. Εξελίξεις στον δημόσιο τομέα
   7. Κατάταξη των κρατικών λειτουργιών
   Βιβλιογραφία
   Αλφαβητικό ευρετήριο εννοιών

   Politeianet