Πούλος, Παναγιώτης [Συγγραφέας]. Η μουσική στον ισλαμικό κόσμο

Έργο (αυτοτελές έργο)
2015
Ελληνικά
Πούλος, Παναγιώτης
  • Το βιβλίο αποτελεί εισαγωγικό εγχειρίδιο για την ιστορική και εθνομουσικολογική μελέτη της μουσικής στον ισλαμικό κόσμο. Στόχος του βιβλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη/διδασκόμενο στον ιδιαίτερο ρόλο και τη θέση που κατέχει η μουσική στις κοινωνίες όπου ιστορικά το Ισλάμ αποτέλεσε κυρίαρχη θρησκεία, με απώτερο σκοπό να συμβάλει στην εμβάθυνση και την κατανόηση του ισλαμικού πολιτισμού.

    Το βιβλίο διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες (Πηγές, Θεωρήσεις, Πρακτικές) οι οποίοι παρουσιάζονται και αναλύονται ιστορικά, από την επικράτηση του Ισλάμ τον 7ο έως και τις αρχές του 20 αιώνα, και υποστηρίζονται με επιλεγμένα παραδείγματα από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις (Αραβική, Περσική, Οθωμανική κλπ.) του ισλαμικού κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ του Ισλάμ και της μουσικής, και του φάσματος των αντιλήψεων και των συμπεριφορών που διαμορφώθηκαν ιστορικά απέναντι στο ζήτημα των αποδεκτών χρήσεων της μουσικής στο θρησκευτικό πλαίσιο. Εξετάζονται αναλυτικά ζητήματα που αφορούν στους τρόπους μετάδοσης της μουσικής και που συμπεριλαμβάνουν προφορικές και γραπτές πρακτικές, στις φιλοσοφικές θεωρήσεις και τις θεωρητικές διαστάσεις σχετικά με τη μουσική τόσο ως τέχνη όσο και ως επιστήμη, καθώς και στην επιτελεστική διάστασή της που προσδιορίζεται από το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, τους μουσικούς και τα διαφορετικά μουσικά είδη. Σε όλα τα παραπάνω θεματικά πεδία, η μουσική προσεγγίζεται και αναλύεται σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες μορφές τέχνης (λογοτεχνία, εικονογραφία, αρχιτεκτονική κλπ.) και τα διαφορετικά πεδία δημιουργικών διεργασιών του ισλαμικού πολιτισμού

     

    Kallipos