Κατανοώντας τον καπιταλισμό : ανταγωνισμός, εντολή και μεταβολή - 2η συμπληρωμένη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2014

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Bowles, Samuel | Edwards, Richard | Roosevelt, Frank
 4. Σαλίμπα, Ζιζή
 5. Ζουμπουλάκης, Μιχάλης
 6. Ζουμπουλάκης, Μιχάλης
 7. 2η συμπληρωμένη έκδοση
 8. Bowles, R. Edwards, F. Roosevelt ; επιμέλεια Μιχάλης Ζουμπουλάκης, μετάφραση Ζιζή Σαλίμπα.
 9. Αθήνα: Gutenberg, 2014
 10. 795 σελίδες. : διαγράμματα., εικονογράφηση ; 26 εκατοστά.
 11. 9789600115857
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
  • Πολιτική οικονομία -- Μικροοικονομική -- Μακροοικονομική -- Συμπεράσματα.

  • Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε "Τρισδιάσταση" προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

   Biblionet