1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Γυναίκες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)