1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ψυχοθεραπεία (Έννοια)
    2. Μελέτες περίπτωσης (Έννοια)