Εκπαίδευση και κράτος -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της