Επαγγελματική κατάρτιση -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της