Η ανέκκλητη (;) ειμαρμένη : ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνική ενσωμάτωση και απασχόληση: η εικοσαετία των μετασχηματισμών (1995-2015) - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016

 1. Manifestation
 2. Παπαδάκης, Νίκος Ε.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016
 5. 169 σελιδες : πίνακες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 6. Ανθρώπινοι πόροι και δημόσιες πολιτικές : Νίκος Παπαδάκης
 7. 9789600807424
 8. Περιέχει βιβλιογραφία: (σελίδες 147-169)
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΖΩΡΑ
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
   ΜΕΡΟΣ Α' Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   Σημειώσεις στις σχέσεις και ανασχέσεις
   1. Προοιμιακές επισημάνσεις
   2. Διακυβέρνηση και παραγωγή πολιτικής: τα επίμονα ερωτήματα
   3. Μεταρρύθμιση και Ορθολογικότητα της Δημόσιας Πολιτικής
   4. Και τώρα τι; Σχεδίασμα εισαγωγής στα υπόλοιπα κεφάλαια
   ΜΕΡΟΣ Β' Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
   1. Εισαγωγικά για μια πρωτόχρονη αποτίμηση: 1995-2000
   2. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάδειξη της ατζέντας του reskilling
   3. Οι βασικές προτεραιότητες της ΣτΛ σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η σχέση τους με την απασχόληση
   4. Η εξέλιξη της ΣτΛ, οι μετασχηματισμοί στην "αρχιτεκτονική" της παραγωγής πολιτικής στα πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης και η αλληλεπίδραση με το περιεχόμενό της
   5. Μια συνοπτική αξιολόγηση της πολιτικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της ΣτΛ
   ΜΕΡΟΣ Γ' Η EU2020 ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Μεταξύ ανταγωνιστικότητας, απασχολησιμότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης
   1. Εισαγωγικά για την EU2020 και την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και κατάρτιση
   2. Εργαλεία Πολιτικής στην EU2020
   2.1 Προοιμιακές επισημάνσεις
   2.2. Ο δείκτης για την Απασχολησιμότητα
   2.3. Το JAF (Joint Assessment Framework)
   2.4. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) εκτός Ε.Ε. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το "Skills & VET Governance" Inventoryν του ETF
   3. Καταληκτικές επισημάνσεις
   ΜΕΡΟΣ Δ' ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
   Εκπαίδευση, Κατάρτιση, κοινωνική ευπάθεια και νεανική απασχόληση/ανεργία στην Ελλάδα
   1. Εισαγωγικά: Κοινωνική ευπάθεια και νεανική ανεργία
   2. Η περίπτωση των Neets στην Ελλάδα
   3. Για την κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική εκπαίδευση και στην κατάρτιση
   4. Το πεδίο παρέμβασης της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής: Παθογένειες, προβλήματα και προκλήσεις
   ΜΕΡΟΣ Ε' ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
   ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
   1. Προφανή ερωτήματα και δύσκολες απαντήσεις
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
   Ξενόγλωσσες
   Ελληνόγλωσσες

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία