Αθανασίου, Έρση [Συγγραφέας]. Εξελίξεις και προοπτικές της ναυπηγικής βιομηχανίας

Bibliographic Info

Έργο (αυτοτελές έργο)
2018
Ελληνικά
  • Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτίμηση της πορείας και των προοπτικών της εγχώριας Ναυπηγικής Βιομηχανίας, μέσα από την ανάλυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου της συγκεκριμένης αγοράς και την ανάδειξη των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και προβλημάτων των μεγάλων ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου. Στην εργασία αξιοποιούνται στοιχεία και πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες μέχρι και το χρόνο ολοκλήρωσής της (Απρίλιος 2017).


    Όπως προκύπτει από την ανάλυση, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου αποτελούν τον πυρήνα της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ελλάδας και εμφανίζουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη γεωγραφική τους θέση, τις βασικές τους υποδομές και την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών τα τρία αυτά ναυπηγεία ήρθαν αντιμέτωπα με σοβαρά, πολλαπλά και αλληλένδετα προβλήματα, μεταξύ των οποίων η μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, η εκκρεμότητα ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η εμπλοκή στη λειτουργία και η δικαστική διαμάχη ιδιοκτησίας και δημοσίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η φθορά υποδομών και οι ελλείψεις σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, το υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες, οι δυσκολίες χρηματοδότησης, η έλλειψη διαθεσιμότητας μέσων χρηματοδοτικής στήριξης συμβατών με την κοινοτική νομοθεσία, οι καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης, η συρρίκνωση του παραγωγικού έργου και η εξάρτηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας από τις παραγγελίες του Πολεμικού Ναυτικού, η σταδιακή φθορά του ανθρώπινου δυναμικού και η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού. 

     

    Παρά τη μεγάλη επιδείνωση των μεγεθών της σε σχέση με το παρελθόν, η εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο για τη χώρα, ενώ οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την ανάπτυξή της στο μέλλον είναι στην παρούσα συγκυρία ιδιαίτερα σημαντικές. Η άρση του αδιεξόδου στα ναυπηγεία και η ανάπτυξή τους με νέα κεφάλαια και τεχνογνωσία δύναται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την απασχόληση και τις εξαγωγές, την οικονομική δραστηριότητα στο γενικότερο τομέα της ναυπηγοεπισκευής, τη διάχυση νέων τεχνολογιών, και τη διατήρηση της δυνατότητας της χώρας για αυτονομία ως προς την επισκευή και κατασκευή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

    Πατήστε εδώ
338.476238