1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εκπαίδευση (Έννοια)
    2. Εθνοπολιτισμικές διαφορές (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)