1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βυζαντινή αυτοκρατορία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1081-1453 (Γεγονός)