1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εμπορικές μισθώσεις (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)